Array

Winkelwagen

Algemene voorwaarden distributeurs


Algemene voorwaarden

 1. Het is verboden personen tot een betaling aan te zetten die verbonden is met een toezegging van voordelen die uit de reclame van derden voortkomen.

 2. Ik ben meerderjarig en wettelijk bekwaam om het hier vermelde werk uit te voeren.

 3. Ik bevestig de ontvangst van het marketingplan, dat voor de samenwerking van cruciaal belang is en waarmee ik me vertrouwd heb gemaakt, en ga akkoord met de voorwaarden van FM GROUP BELGIUM.

  Ik bevestig dat ik me vertrouwd heb gemaakt met de regels die voor de leden van de FM-club gelden, dat ik ze vrijwillig aanvaard en dat ik ze zal naleven. Ik verklaar bovendien dat ik instem met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens en het doorgeven ervan aan andere leden van de club die zich in dezelfde structuur van mijn netwerk bevinden en aan firma's die voor de FM GROUP de verzending regelen. Ik stem ermee in dat mijn persoonlijke gegevens en de informatie over mijn premies en kortingen met betrekking tot nieuwe verdelers die tot dezelfde structuur toetreden, doorgegeven worden. Ik stem ermee in dat mijn persoonlijke gegevens uit het gegevensbestand in overeenkomst met de regels die voor een lid van de FM-club gelden, toegankelijk worden gemaakt. Alvorens de overeenkomst te ondertekenen moet u zich vertrouwd maken met de regels waaraan een lid van de FM-club zich dient te houden.

Algemene toelatingsvoorwaarden

 1. Alle natuurlijke, meerderjarige personen of handel drijvende rechtspersonen, die door een reeds als lid in de FM Group Club ingeschreven deelnemer (sponsor) voorgesteld worden, kunnen lid van het verkoopsnetwerk van de FM Group (verdeler) worden. De aanbevolen kandidaat sluit een contract betreffende het lidmaatschap in het verkoopsnetwerk van de FM Group af. De kandidaat wordt bij ontvangst van het door de vertegenwoordiger van het verkoopsnetwerk van de FM Group ondertekend contract en na het aankopen van een starterset, die voor het voorstellen van het cosmetica aanbod onontbeerlijk is, lid van het verkoopsnetwerk van de FM Group, dat wil zeggen lid in de FM Group Club.

 2. De bestendige verblijfsplaats van een lid van de club die een natuurlijke persoon is of zijn langdurige verblijfplaats is de fiscaal relevante woonplaats van deze persoon. De woonplaats is ook de plaats waar het contract met de zich in het zelfde land bevindend verkoopspunt van de FM Group afgesloten werd. De woonplaats van een rechtspersoon is de plaats waar zich de respectievelijke filiale bevindt.

 3. Indien de bestendige verblijfsplaats of de langdurige verblijfsplaats van een lid van de club die een natuurlijke persoon is evenals de filiale van een lid van de club, die een juridische persoon is, verandert, moet de FM Group World en het voor de nieuwe woonplaats of de nieuwe filiale verantwoordelijk verkoopspunt van de FM Group daarvan geinformeerd worden. Indien in het betreffende land geen geopend verkoopspunt van de FM Group bestaat, kan het lid een contract in elk nabij gelegen land, waarin zich een geopend verkoopspunt van de FM Group bevindt, afsluiten.

 4. Een lid van de club maakt deel uit van het internationale verdelersnetwerk van de FM Group World. Het lid verklaard akkoord te zijn met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor het uitsluitende gebruik door de FM Group World in de datapool van verdelers van het verkoopsnetwerk van de FM Group. Deze datapool werd in het kader van de organisatie van het verkoopsnetwerk van de FM Group opgericht en regelt de rechtstreekse verkoop van FM cosmetica artikelen in het directe marketingsysteem MLM.

 5. Een lid van de FM Club kan slechts een ID-nummer in de datapool van de FM Group World hebben. Dit omvat ook het geval van een contractuele overdracht (overname) van rechten en plichten tussen twee leden van de club. In het laatstgenoemde geval zet het intredende clublid het lidmaatschap van het uittredende lid uitsluitend onder diens reeds aangenomen ID verder.

 6. Een lid gebruikt in het georganiseerde verkoopssysteem evenals in de multilevel-marketing verdelerrechten van het verkoopsnetwerk van de FM Group, die voor het volledige verkoopsnetwerk van de FM Group World algemeen van toepassing zijn.

 7. De regels om te bepalen op hoeveel punten uit de verkoop van afzonderlijke FM cosmetica artikelen het clublid recht heeft evenals de kortingen en beloningen, worden in het marketingplan bepaald.

 8. Een lid van de club koopt hoofdzakelijk FM cosmetica artikelen in het land van zijn woonplaats waarin hij eveneens het contract afgesloten heeft. Hij/zij heeft het recht artikels in een ander land als dat van zijn woonplaats aan te kopen, maar echter niet meer dan 30 stuks parfum of een overeenkomstige puntenwaarde van 516,34 punten per maand.

 9. Het lid kan de FM cosmetica artikelen op feesten, markten evenals op jaarmarkten voorstellen, echter uitsluitend voor reclamedoeleinden of voor het aanwerven van nieuwe leden van de FM Club.

 10. Het clublid mag de FM cosmetica artikelen voor rechtstreekse verkoop aanbieden en de reclameprestatie voor FM cosmetica artikelen evenals het firmakenteken van de FM Group gebruiken voor zover dat ten gunste van de FM Group gebeurt. Hiervoor sluit het clublid met de FM Group World een contract voor het uitvoeren van rechtstreekse verkoop af evenals voor het gebruik van reclameprestaties. Een clublid dat de verkoop van FM cosmetica artikelen op basis van dit contract uitvoert, handelt als onafhankelijk bedrijfsindividu in eigen naam en voor eigen rekening.

 11. Een clublid dat als natuurlijke persoon geen handelsbedrijvigheid voor eigen rekening uitvoert die erin bestaat FM cosmetica artikelen rechtstreeks te verkopen, kan als hij/zij de artikels voor eigen behoefte aankoopt eveneens van de reclameaanbiedingen gebruik maken en ook het FM ? firmakenteken gebruiken. Bovendien kan hij/zij ook beloningen krijgen die betrekking hebben op het in aanspraak nemen van de reclameaanbiedingen van het verkoopsnetwerk van de FM Group en van het gebruik van het firmakenteken van de FM Group.

 12. Een clublid dat in de loop van een kalendermaand geen FM cosmetica artikelen ter waarde van ten minste 34,42 punten aankoopt, verliest het recht op de vergoeding evenals op de handelskortingen waarop hij/zij voor die maand recht zou hebben.

 13. Het clublid koopt FM cosmetica artikelen aan prijzen voorzien in de prijslijst op de internetpagina van de FM Group.

 14. Aan een clublid dat reclamehandelingen op een andere contractuele basis ten voordele van het verkoopsnetwerk van de FM Group volbrengt, kan de voor de aangekochte FM cosmetica artikelen van toepassing zijnde korting (de handelsmarge) in overeenstemming met het marketingplan, toegekend worden. De kortingen gelden niet voor producten uit bijzondere acties. De wegens verschillende redenen toegestane totale korting mag 50% van de waarde van een bestelling niet overschrijden.

 15. Het clublid verkoopt FM cosmetica artikelen uitsluitend aan de in de reukcatalogus van de FM Group vastgestelde prijzen. De in de catalogus opgesomde prijzen hebben geen betrekking op in tijd beperkte, bijzondere acties.

 16. Het clublid is verplicht om de zendingen tijdig af te halen en facturen eveneens tijdig te betalen (binnen vijf werkdagen). Indien verzuimd wordt goederen af te halen, dient het terugsturen aan de afzender betaald te worden, waarbij de rekening geannuleerd wordt en alle punten met terugwerkende kracht weggenomen worden.

 17. De reukcatalogus van de FM Group is uitsluitend voor gebruik door clubleden bestemd. De FM cosmetica artikelen worden als originele producten van de FM Group aangeboden. Het clublid mag potentiële kopers van FM cosmetica artikelen niet misleiden. De verdeler mag de parfums niet voor zijn/haar eigen behoeften inkopen omdat hij/zij dan een eindverbruiker wordt.

 18. Het clublid is geen medewerker, agent of vertegenwoordiger van de firma FM Group. Derhalve heeft hij/zij geen recht om gelijk welke activiteit in naam en voor het verkoopsnetwerk van de FM Group uit te voeren. In het bijzonder is het aanvaarden van verplichtingen in naam van de FM Group verboden.

 19. Het clublid mag het verkoopsnetwerk van de FM Group niet voor verkoop van andere parfums of gelijksoortige producten gebruiken en evenmin reclame- of marketingactiviteiten ten gunste van andere parfumfirma's ondernemen. Ook is hem/haar verboden om informatie die de firma FM Group nadeel zou kunnen berokkenen, te verspreiden.

 20. FM Group World is de administrator van de datapool waarin zich de persoonlijke gegevens van alle ingeschreven clubleden bevinden. De FM Group gebruikt persoonlijke gegevens evenals gegevens die voor het afrekenen en de samenwerking noodzakelijk zijn.

 21. Doelstellingen voor het registreren van persoonlijke gegevens van de FM clubleden zijn: het registreren van de FM clubleden in de datapool om inkopen mogelijk te maken en voor de organisatie van het verkoopsnetwerk, het mogelijk maken van de financiële afrekening en het documenteren van de economische activiteiten in overeenstemming met de respectievelijke voorschriften, het berekenen van kortingen en beloningen evenals de correcte registratie, het onderhouden van contacten met de Leaders evenals met de daarbij horende groep, het ondersteunen van de actiefste clubleden.

 22. Elk FM clublid heeft het recht om de eigen data in te zien en om een aanvraag tot het aanpassen ervan in te dienen.

 23. Het FM clublid kan op elk ogenblik, mits het in acht nemen van een opzegtermijn van een week, door het indienen van een schriftelijke opzeg aan de FM Group World het lidmaatschapscontract bij verkoopsnetwerk van de FM Group opzeggen. Daarbij treedt de opzeg op het einde van elke kalendermaand in voege. Het opnieuw lid worden van de FM club door een persoon die het contract als lid van het verkoopsnetwerk van de FM Group opgezegd heeft, is pas na afloop van een termijn van zes maanden (vanaf de dag van het beëindigen van het lidmaatschap wegens een opzeg) mogelijk.

 24. Het FM clublid is tot aankoop van FM cosmetica artikelen ter waarde van ten minste 103,26 punten tijdens een periode van 12 maanden na de aansluitingsdatum bij de club verplicht. Een ontbrekende aankoop van de genoemde aard, heeft het ontbinden van het contract betreffende het lidmaatschap in het verkoopsnetwerk van de FM Group tot gevolg. De ontbinding van het contract treedt in dit geval op de eerste dag na het verstrijken van 12 maanden in voege.

 25. Een FM clublid dat een natuurlijke persoon is, kan op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang, afzien van het contract tot deelname aan het verkoopsnetwerk van de FM Group door in een eenzijdige, schriftelijke verklaring deze intentie bekend te maken en deze aan FM Group World te sturen. Binnen een termijn van 14 dagen na het indienen van het afzien van het contract betreffende het lidmaatschap in het verkoopsnetwerk van de FM Group kan het uittredende lid een contract voor het terug kopen van de door hem/haar tijdens de periode van zes maand voor het terugtrekken aangekochte goederen met de FM Group World afsluiten, waarbij deze 90% van de vroegere aankoopprijs in het terugkoop contract bepaalt. Het volgende is voor het terugkopen van doorslaggevende betekenis: ongebruikte FM cosmetica artikelen evenals ongebruikte startersets, alle bijkomende informatie-, reclame- en instructiemateriaal, reukstalen, presentatiesets en bijzondere samenstellingen. Dat alles nochtans onder voorwaarde dat de goederen ofwel door het lid gekocht werden of hem/haar tegen betaling tijdens de periode van zes maanden voor het terugtreden van het contract ter beschikking gesteld werden en eveneens in een toestand teruggegeven worden die een verdere verkoop of een verder nuttig gebruik mogelijk maken. De persoon die van het contract afziet betaalt terzelfder tijd alle vergoedingen die hem/haar door de FM Group World tijdens de laatste zes maanden voor de dag van het terugtreden van het contract toegewezen werden, terug. Terzelfder tijd worden de door de deelnemers aan het verkoopsnetwerk verworven vergoedingen in verband met de verkoop door de terug tredende persoon, met betrekking tot de laatste zes maanden overeenkomstig aangepast. Indien de afzonderlijke FM cosmetica artikelen onderdeel van een bijzondere aanbieding of van een andere korting waren, dan koopt de FM Group World de goederen aan 90% van de door de verdeler betaalde eindprijs terug. Een recht op het terug kopen van de goederen bestaat niet meer als op de dag van het terug kopen de terug gegeven goederen uit het verkoopsassortiment van de FM Group World verwijderd werden. Het recht tot het terug betalen van het gedeelte van de prijs bestaat niet voor die goederen die tijdens de laatste werkdagen van elke kalendermaand aangekocht werden.

 26. Ten opzichte van een clublid dat handelt in strijd met het reglement, het marketingplan of de andere van toepassing zijnde gedragsregels van het verkoopsnetwerk van de FM Group, die door de FM Group World opgesteld en gepubliceerd werden en die het clublid kent of dat de betreffende, hierboven aangehaalde verplichtingen niet naleeft heeft de FM Group World het recht volgende sancties te nemen:

  1. het ontnemen van het recht om nieuwe clubleden aan te bevelen,
  2. het tijdelijk, voor ten hoogste zes maanden beperkt opschorten van het contract betreffende het lidmaatschap in de club, wat hetzelfde betekent als het verliezen van het recht om inkopen bij de FM Group World te doen, evenals het verlies van het recht op het bekomen van kortingen en van vergoedingen gedurende de periode van de opschorting,
  3. het ontbinden van het contract betreffende het lidmaatschap en het schrappen van het lid uit de datapool.

 27. Bij een opzeg of het terugtreden uit een contract betreffende het lidmaatschap bij het verkoopsnetwerk van de FM Group evenals in het geval van het beëindigen van het lidmaatschap door het schrappen van het lid uit de datapool wegens het overtreden van de in het reglement, in het marketingplan of in andere bindende overeenkomsten betreffende het verkoopsnetwerk van de FM Group opgesomde regels, dient aan het uittredende of geschrapte clublid de hem/haar tot op het ogenblik van het uittreden of het schrappen, toekomende vergoeding uitbetaald te worden. De leiding over het door het afscheid nemende, uittredende of geschrapte clublid opgebouwde verdelernetwerk gaat over op de sponsor in het netwerk die het dichtst bij het uittredende clublid stond.

 28. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de FM Club wegens het overlijden van een clublid en waarvan de bezigheden niet zelfstandig door de echtgeno(o)t(e) of een familielid, een vennoot in een firma van burgerlijk recht of een vennoot van bijv. een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de vennoten als leden in het verkoopsnetwerk van de FM Group geregistreerd moeten zijn, voortgezet worden, gaat de leiding over het door het overleden clublid opgericht verdelernetwerk over op de sponsor in het netwerk die het dichtst
  bij dat clublid stond.

 29. De FM Group World houdt zich het recht voor het onderhavige reglement aan te passen. Alle clubleden worden schriftelijk via de post van elke aanpassing door een bij ontvangst persoonlijk te bevestigen betekening, geinformeerd.

 30. Alle provisies worden vanaf een gezamenlijke som van € 30,00 uitbetaald. Provisies beneden € 30,00 worden in de vorm van een korting bij de volgende bestelling verrekend.